EtiketŞu anda gerçek anlam konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 10 içerik bulunuyor.
Anonim Edebiyatta Türler
İnanç, sihir, büyü ve fallardan unsurlar alarak beslenen dualar sağlık ve hastalık hâllerinde, ürünün bereketli olma­sında, yağmurun yağmasında, tehlike ve felaketin mal ve mül­ke gelmemesinde, doğumdan ölüme kadarki bazı törenlerde iyi ve doğru olduğuna inanılan olumlu dileklerin ruhsal ve düşünsel ifadesini dilde kazanır. Türklerde bu dualar Şama­nizm, Manihaizm, Budizm kültür evrelerini aşarak İslamiyetle daha düzenli ve yeni bir zihniyetle gelişmiş bir şekilde yaşa­maya devam etti. Şimdi en önemli anonim edebiyat türlerine bir göz atalım:

a. Destan: Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

 

b. Efsane:  Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

 

c. Halk Hikayeleri: TIKLAYIN

 

d. Masallar: Bilgi için TIKLAYIN

 

e. Ağıtlar: Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

 

f. Ninniler: Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

 

g. Bilmeceler: Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

 

h. Teker... (Devam)
Diğer Konular 06 Nisan 2013 Yorum yok
Cümlede Anlatım
CÜMLEDE ANLATIM

1. Düz Anlatım: Sözcükler gerçek anlamlarını taşırlar.

Korktuğu İçin hiç konuşamadı.

2. Mecazlı Anlatım: Sözcüklere gerçek anlamlarından farklı yeni anlamlar kazandırılır. (Değişmece anlam)

Korkudan dili tutuldu.

Etekleri zil çaldı.

3. Öznel Anlatım: Kişisel görüşleri, yorumlan veren, doğruluk ve yanlışlıkları kanıtlanmayan yargılardır.

İzmir, en güzel kentimizdir. En sevdiğim tatlı güllaçtır.

4. Nesnel Anlatım: Doğruluğu kesin olan, herkes için geçerli olan bilgileri veren anlatımdır.

Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılır. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'tır.

5. Doğrudan Anlatım: Söylenenlerin değiştirilmeden aynen aktarıldığı anlatımdır.

Orhan; "Öğleden sonra gelirim." dedi. Annem; "Erken gel" dedi.

6. Dolaylı Anlatım: Bir sözün, başka bir kişi tarafından aktarıldığı anlatımlardır. Cümle kişisi ve zamanı değiştirilerek başka bi... (Devam)
Diğer Konular 28 Mayıs 2013 Yorum yok
Devlet
Eser Hakkında: 

Platon, siyasetname tarzındaki bu eserinde ideal toplum düzeninin, adaletli bir devletin nasıl olması gerektiğini anlat­maktadır. Dünya tarihinde ilk ütopyadır. Platon'un yaşadığı dönemde Yunanistan'daki demokrasi sona ermiştir. Platon, yaşadığı devrin özelliklerinden de etkilenerek, adaletli bir devletin nasıl olması gerektiği üzerinde araştırmalar yapmış­tır. Bu eserde, filozof, ideal devletin özelliklerini ortaya koy­maya çalışmıştır.

Devlet, İslam felsefesini derinden etkileyen bir eserdir. İslam düşüncesinde, Aristotales'in Poetika'sının önüne geç­meyi başarmıştır. Farabi'nin anlayışında Devlet'in etkileri a-çıkça hissedilmektedir. Konuşmalar (diyaloglar) şeklinde yazılmış olan Devlet, Türkçede birkaç cilt hâlinde yayınlanmıştır.

Devlet'in Özeti (1. cilt)

Bu kitap, Sokrates ve yanındakiler arasındaki diyaloglar­dan oluşmaktadır.

Her çağın kendine özgü zevkleri vard... (Devam)
Diğer Konular 14 Mayıs 2013 Yorum yok
Deyimler
Deyim nedir?

Genellikle gerçek anlamı dışında kullanılarak ifadeyi zenginleştiren, iki veya daha fazla kelimeden oluşan kalıp­laşmış söz dizisine deyim denir.

Bütün dillerde olduğu gibi, Türkçe'de de çeşitli kalıplaşmış anla­tımlar vardır: tamlamalar, birleşik sözcükler, ikilemeler, atasözleri, de­yimler..

Deyim, en az iki sözcükten kurulan, konuşmada ve yazıda an­latım gücünü artıran, anlam yönünden yer yer mantık dışına taşan bö­lümleri olabilen, yapısındaki kimi sözcükleri anlam değişmesine uğra­yan, kalıplaşmış söz öbeklerine verilen addır. Eskiden, deyim sözcüğü­nün yerine tabir sözcüğü kullanılıyordu. Tabir tek bir sözcük de olabili­yordu. Oysa, deyimlerin temel özelliği en az iki sözcükten kurulu olmasıdır.

Deyimlerde anlam kalıplaşması (aktarımı) olayı görülür. Deyi­mi oluşturan iki ya da daha çok sözcükten bazen biri, bazen birkaçı, bazen de tümü anlam kaymas... (Devam)
Diğer Konular 26 Haziran 2013 Yorum yok
Gerçek (Temel) Anlam
Gerçek Anlam: Bir sözcüğün temel ya da yan anlamlarından birinin kullanılmasıdır.

Temel Anlam: Sözcüğün herkesçe bilinen, akla İlk gelen, yaygın kullanılan anlamıdır. Sözlük anlamı da denir. (Devam)
Diğer Konular 20 Nisan 2013 Yorum yok
Madam Bovary
Eser Hakkında:

Batı edebiyatının en önemli klasiklerindendir. Flaubert'in şaheseridir. Eser, romantik, hayalci ve mantıktan çok duyguları ile hareket eden bir kadının başından geçenleri ele alır. Bu bakımdan, Romantizme bir tepki özelliği de taşı­maktadır. Gustave Flaubert'ın Madam Bovary adlı romanı, tasvirleri ve realist gözlemleri, kur­gulanış tekniğiyle batı edebiyatının en güzel şaheserlerinden biridir.

Madam Bovary Özeti:

19. asrın ikinci yarısıdır. Charles Bovary, Rouen'de eği­tim görmektedir. Okulunu ailesinin sayesinde bitiren Charles, doktor olur. Tostes adlı küçük bir kasabada mesleğini sürdür­meye başlar. Charles, hırslı ve idealist bir insan değildir. Elin­dekiyle mutlu olan bir kişidir. Annesi, onun başarılı olması için çaba sarf eden, onu yöneten bir kadındır. Annesi, bu pek yetenekli olmayan oğlunu dul bir kadınla evlendirir. Dul eşi ile mutlu olamayan Charles bu hayata yine de katlanır. ... (Devam)
Diğer Konular 03 Mayıs 2013 Yorum yok
Mecaz Anlam
Mecaz Anlam: Sözcüğün kendi anlamı dışında yeni bir anlam İçin kullanılmasıdır.

Yeniliklere açık bir kişidir, (yenilikçi)

"tutmak" sözcüğünü üç farklı cümlede anlamca inceleyelim

Bu çantayı tut. (kavramak) Derede balık tuttuk, (yakaladık) Dilini tutmayı bilmiyorsun, (zaptetmek)

NOT: Gerçek anlamda kullanılan bir sözcüğün yerine başka bir sözcük ' eşanlamlısı dışında ' getirilemez. Mecaz anlamda kullanılan sözcüğü İse başka sözcükler karşılayabilir.

Çiçeğin kokusu çok güzeldi. (Gerçek Anlam)

Paranın kokusunu aldın. (Belirti, İz) (Devam)
Diğer Konular 25 Haziran 2013 Yorum yok
Tanzimat Dönemindeki İlkler
Bu dönemde Türk edebiyatında ve kültüründü birçok ilkler yaşanmıştır.

1) İlk Gazeteler:

a) Takvim-i Vekayi (1831 ) : ilk resmi Türk ga­zetesi

b) Ceride-i Havadis (1840 ): ilk yarı resmi ga­zete.

c) Tercüman-ı Ahval ( 1860 ) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk Türk gazetesi

d) Tasvir- i Efkar (1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış, yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal' e devretmiştir.

e) Hürriyet (1868 ): Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra'da çıkarmıştır.Muhbir ( 1866 ), Basiret ( 1869 ), İbret (1871), Devir( 1872 ) Tanzimat dönemindeki gazetelerdir.

2. İlk Çeviri Roman: 1859da "Telemak" adlı e-seri, Yusuf Kâmil Paşa, Fenelon'dan çevirmiştir.

3. Edebiyatımızda ilk roman : Şemsettin Sami tarafından 1872'de yayımlanan "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat,

İlk edebi roman : Namık Kemal tarafından 1876'da yazılan "İntibah".

5. İlk realist romanlar: Samipaşazade Seza... (Devam)
Diğer Konular 14 Haziran 2013 Yorum yok
Terim Anlam
Terim Anlam: Bilim, sanat, ekonomi, spor gibi alanlarla ilgili kavramları anlatan sözcüklere terim denir. Gerçek anlam özelliği taşırlar.

Köprünün ayakları saalammış.

Şiirde ölçü kullanılmamış. (Devam)
Diğer Konular 16 Nisan 2013 Yorum yok
Türk Edebiyatı Dersi 9.sınıflar 1.dönem 3.yazılı Soruları
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan)

a . Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge asonans denir.(   )

b. Aynı dönemde şiir yazan şairler o dönemin geleneğinden aynı ölçüde faydalanırlar.(   )

c. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizeli Batı şiirine şarkı denir.(   )

d. Aynı şiir okuyucunun durumuna göre farklı zamanlarda farklı şekilde yorumlanabilir.(   )

e. Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilendirilemez.(   )

 

Garbın  âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar                        Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var                    Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ!

Ulusun,korkma!... (Devam)
Diğer Konular 06 Haziran 2013 Yorum yok
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğrafya Sitesi Tarih Sitesi Matematik Sorusu