ESERLERİN GENEL ÖZELLİKLER

1. İslamiyet öncesi kültür ve İslami kültür iç içedir.

2. Eserlerde toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme amacı güdülmüştür.

3. Eserlerde dini öğretme amacı esas alınmıştır.

4. Hece ölçüsüyle beraber aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır.

5. Dile Arapça ve Farsçadan sözcükler girmiştir.

6. Nazım birimi dörtlük ve beyittir.

7. Arap ve Fars edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ile eserler verilmeye başlanmıştır.

KUTADGU BİLİG (Saadet Veren Bilgi, Mutluluk Bilgisi)

1. 1069-1070 yılları arasında Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacip tarafından Tabgaç Buğra Han'a (Satuk Buğra Han)sunulmuştur. İslami dönemin ilk eseridir

2. Manzum bir eserdir. Nazım birimi beyittir 6645 beyitten oluşmuştur.

3. Mesnevi türünde ve aruz ölçüsüyle yazılmış ilk eserdir. Ayrıca 173 tane mani şeklinde dörtlük vardır.

4. Arap harfleriyle yazılmıştır.

5. Karahanlı Türkçesiyle (Hakaniye-Doğu Lehçesi) yazılmıştır.

6. İslamiyet'in etkisiyle Arapça ve Farsça sözcükler etkin bir şekilde kullanılmıştır.

7. Eser didaktik ve alegorik tarzdadır. Hükümdar Kün Toğdu adaleti, Ay Toldı saadeti, Öğdülmiş zekâyı, Odgurmış akıbeti, hayatın sonunu temsil eder.

8. Din, devlet, ahlak, siyaset, toplum konularını işleyen düşüncelere yer verilmiştir.

9. Toplum yaşantısındaki bozuklukların düzeltilmesi, insanların mutlu edilmesi için devlet yöneticilerine öğütler verir.

10. Eserde Türk halkı arasında yaygın olarak kullanılan edebi söyleyişlere, deyimlere bolca yer verilmiştir. Şiirde ahenk ölçü, kafiye, redif gibi öğelerle sağlanmıştır. Birçok mısrada iç kafiye kullanıldığı görülür.

11. Siyasetnamenin ilk örneğidir.

DİVÂNÜ LÛGATİ'T-TÜRK

1. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072'de yazılmaya başlanmış 1074'ta tamamlanmıştır.

2. Türkçeyi, Türk dilinin ve kültürünün zenginliğini Araplara öğretmek için yazılmıştır.

3. Arapça olarak yazılan eserde 7500'den fazla sözcüğe yer verilmiştir. Eserde Türkçe sözcüklere Arapça karşılıklar verilmiş; bu sözcüklerin anlamlarını da açıklamak için sözcüklerin geçtiği destan sagu, sav ve çeşitli dizeler örnek olarak verilmiştir. (Alper Tunga Sagusu, Oğuz Kağan Destanı vb.)

4. Edebiyatımızdaki ilk sözlük ve dilbilgisi kitabı olma özelliğine sahiptir.

5. Türk dilinin grameri ile ilgili bilgiler içerir.

6. Sözlük niteliği dışında edebiyat, folklor ve coğrafya bilgilerini içerir. Eserde Türk boyları tanıtılmıştır. Halkın inanışı, kültürü, gelenek görenekleri, dili ile ilgili bilgiler verir. Kaşgarlı Mahmut bu bilgileri elde etmek için Türk boylarını gezmiştir. Türk boylarının isimlerinin nereden aldıklarına, Türk yer adlarına, Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağızlara da değinilmiştir.

7. Arap harfleriyle yazılan bu eser düz yazı özelliği gösterir. Tanıtılan sözcüler ayrıntılarıyla tanıtılmıştır. Sözcükler dizilirken Arapçanın kuralları göz önünde bulundurulmuştur.8

8. Doğu Lehçesi ile yazılmıştır.

9. Eser sekiz bölümden oluşmuştur. Eserin sonunda yayınlanan harita Türk dünyası ile ilgili yayınlanan ilk haritadır.

10. Eserin tek yazma nüshası, İstanbul Millet Kütüphanesi'ndedir.

ATABETÜ'L-HAKÂYIK

1. 12. yy.'ın ilk yarısında Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

2. Didaktik bir eserdir. Günümüzdeki Türkçe karşılığı "gerçeklerin eşiği"dir.

3. Eser Hakaniye Lehçesiyle ve Uygur harfleriyle yazılmıştır.

4. Arapça ve Farsçanın etkisi yoktur.

5. Eserin konusu din ve ahlak kurallarıdır. Cömertliğin iyi bir şey olduğunu ileri sürmekte ve Türk karakterini bu yönden öğretmektedir. Ayrıca ilmin her şeyden üstün olduğu gerçeğini savunmaktadır.

DİVÂN-I HİKMET

1. Hoca Ahmet Yesevî'nin hikmet adını verdiği şiirlerini topladığı eserdir. Ahmet Yesevî'nin hikmetleri İslâmiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı nazım biçimlerinden olan "ilahî"nin ilk örnekleri olarak kabul edilir. Buradan hareketle Ahmet Yesevî'nin de "Dinî-Tasavvufî Türk Halk Şiiri"nin kurucusu olduğu söylenebilir.

2. Tasavvuf edebiyatının kurucusu Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.

3. Didaktik bir eserdir.

4. Şiirler dörtlüklere ve hece ölçüsüyle (4+2=7'li ve 4+4+4=12'li kalıbı ile oluşturulmuştur) yazılmıştır. Yarım kafiye kullanılmıştır. Birçok kere de rediften faydalanılmıştır. Dörtlükler koşma biçimindedir. Aruz ölçüsüyle yazılanlar da vardır. Bu kısımlar daha çok gazel tarzındadır.

(Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün)

(Me fâ î lün / Me fâ î lün /Fe ûlün)

(4 Me fâ î lün - Mef û lü / Me fâ î lü / Me fâ î lü / Fe û lün)

5. Tasavvuf alanında yazılan ilk eserdir.

6. Hakaniye Lehçesiyle (Karahanlı Türkçesiyle) yazılmıştır.

7. Ahmet Yesevi insanlara yol göstermeyi amaçladığı için Hz. Muhammed'e şiirler, sofilere ait menkıbeler, Allah aşkı, dünyanın geçiciliği, dünyadaki maddi şeylerin gereksizliği ile ilgili konular hakkında yazılmıştır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • islamiyet döneminde ilk dil ve edebiyat ürünleri görsel (30 Ekim 2016)
  • islami dönemde kullanılan lehçeler (12 Aralık 2015)
  • İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri EDEBİYAT ÖĞRETMENİ (11 Aralık 2015)
  • 12.yy ne demek (02 Mayıs 2015)
  • İslamİ dönem ilk dil ve edebiyat Ürünleri (06 Mart 2015)
  • 11,12.yy.geçiş dönemi edebiyatı özellikleri (04 Aralık 2014)
  • islami dönemde ilk dil ve ürünleri(12.13yüzyıi) (26 Kasım 2014)
  • 11ve12 yuzyıldaki dil ve edebiyat ürünleri (10 Kasım 2014)
  • 11 ve12 yuzyildailk dil ve edebiyat urunleri (08 Kasım 2014)
  • 11.ve 12. yüzyılda türk edebiyat ürünleriş (03 Kasım 2014)
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Anlatım Bozuklukları     Ek Fiil (Ek Eylem)     Akdeniz     Açıkoturum     R Sözlüğü (Deyim)     Ahmet Mithat Efendi     Halide Edip Adıvar     Memduh Şevket Esendal     Goriot Baba     Milli Edebiyatta Şiir     Fakir Baykurt     Az Gittik Uz Gittik     Sokakta     Zeytindağı     U-Ü Sözlüğü (Deyim)     TAAŞŞUK-U TALAT ve FITNAT     Fatih Harbiye     Bu Ülke     Çankaya     Aşık Edebiyatı Özellikleri     Hoca Dehhani     Kesme İşareti     Çocuk Şiirleri     Garip Akımı (Birinci yeniciler)     Drina Köprüsü     Howard Pyle     Makale     Kelile ve Dimne     Şamatalı Köy     Gogol     Nabizade Nazım     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz     Miskinler Tekkesi     Basit Cümle     Fuzuli     Memleket Hikayeleri     Koşul Sonuç Cümlesi     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu     İsim (Ad) Kökleri     Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı     Destanlar     Sait Faikin Hikayeciliği     Türkçenin Sırları     Özne Eksikliği     Deyimler     İsimden İsim Yapan Ekler     İnsan Ne İle Yaşar     Sol Ayağım     Atasözleri     Mor Salkımlı Ev     Onlar da İnsandı     İsmin Yönelme Durumu     Mecaz Anlam     Necip Fazıl Kısakürek     Kaynaştırma Harfleri (Kaynaştırma Sesleri)     Masal Nedir     Mevlananın Mesnevisi     Anadolu Notları     Divan Şiiri     İkinci Yeniciler     Boğaziçi Şıngır Mıngır     Ek Yanlışlığı     Cemo     Safahat     Köroğlu     Şeyhi     Ülkemin Efsaneleri     Değirmenden Mektuplar     İnci     Kuyucaklı Yusuf     Paragrafta Ana Düşünce (Anafikir)     Sıra Noktalar     Bilmeceler     Forum     Damla Damla     Gustave Flaubert     Nedim     Açıklama İlişkisi     Mürebbiye     Baki     Kendi Gök Kubbemiz     Ömer Seyfettin     Bahaeddin Özkişi     Fecr-İ Ati Edebiyatı     T Sözlüğü (Deyim)     Şermin     Faust     Türküler     Maniler     Sahnenin Dışındakiler     Yankılı Kayalar     Şeyh Galip     Paragrafta Konu     İntibah     Tırnak İşareti     Divan Edebiyatı Özellikleri     Süleyman Çelebi     Ali Şir Nevai     Anlamca Çelişen Cümleler     G Sözlüğü (Deyim)    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler